Blog post

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

20 września 2017MOPS

INFORMACJA

rozpocznie się realizacja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016
.

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Kwotę kryterium dochodowego określa się na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)

i wynosi 1280 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osób wspólnie gospodarujących.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się

do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 13.

Poprzedni wpis Kolejny wpis
Zmień rozmiar czcionki