Blog post

Informacja o zmianach w Karcie Dużej Rodziny

16 stycznia 2018MOPS

I N F O R M A C J A

o zmianach w Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.1832) wprowadzono następujące zmiany.

  • Od 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2017 r poz. 1428 art 14, pkt 1) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony – realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych. Wydanie dodatkowej karty podlega opłacie w wysokości 9,21 za jedną kartę, jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej wydana już została karta tradycyjna (plastikowa).

Aplikacja będzie posiadała kilka funkcji:

1. Rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

2. Aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy.

3.Funkcja globalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”.

4. Aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

We wniosku o kartę elektroniczną konieczne będzie wskazanie adresów e-mail oraz numerów telefonów członków rodziny wielodzietne, którzy będą mieć kartę elektroniczną.

Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

  • Zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty. Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba ze członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Wójt właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania wójta, który wcześniej przyznał

  • Natomiast od 01.01.2019 r. (Dz.U. z 2017 r poz.1428, art 14 pkt 2, art 41 pkt 2) będzie obowiązywało prawo do posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dla rodzica (rodziców) lub małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Wymagane będzie oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

  • Informacja dotycząca opłaty za duplikat i kartę elektroniczną Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 (za jedną kartę)w przypadku gdy:

a) wydania duplikatu karty,

b) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

c) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek , udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Nr konta MOPS w Oleśnicy – 90 9584 0008 2001 0011 6570 0001 (wpływy z opłat, o których mowa stanowią dochód Państwa).

Przy wpłatach proszę wpisać czy jest to zapłata za duplikat, czy zapłata za kartę elektroniczną Ogólnopolskiej KDR.

  • Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały nowe przykładowe wzory wniosków i oświadczeń.

1. Wniosek o przyznane karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny (KDR).

2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (ZKDR-01).

3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (ZKDR-02).

4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (ZKDR-03)

2. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (ZKDR-04).

Dział Świadczeń Społecznych

ul. Kilińskiego 2, pokój nr 4

tel. 71/757- 09 -34

 

Poprzedni wpis Kolejny wpis
Zmień rozmiar czcionki