Uprawnieni do otrzymania funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna :ustawia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.).

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2 w celu uzyskania  wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego .

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. 

Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

 Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż po 500 złmiesięcznie na każde z uprawnionych dzieci. 

Zmień rozmiar czcionki