Wymagane dokumenty do otrzymania funduszu alimentacyjnego

UBIEGAJĄC SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  2. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy.
  3. Zaświadczenie od Komornika Sądowego potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w roku bazowym  alimentów.
  4. Oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich)
  5. Odpis wyroku przyznającego alimenty
  6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ( kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)
  7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)

  • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń;
  • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. nieprawdziwych
  • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

Zmień rozmiar czcionki