Reintegracja, aktywność, praca

Projekt pt. „Reintegracja, aktywność, praca”realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – ZIT WROF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 – 2019-05-31;

Całkowita wartość projektu: 521 000,00zł;

Kwota dofinansowania: 442 850,00 zł;

Liczba uczestników: 48 osób

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt jest dla osób objętych wsparciem asystentów rodziny. W pierwszej kolejności do projektu zostaną przyjęte:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych),
 • osoby niepełnosprawne, 
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • kobiety.

CO ROBIMY?

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kompetencji życiowych, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie asystenta rodziny;
 • prace społecznie użyteczne;
 • szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, kursy zawodowe, kursy prawa jazdy kat. B;
 • terapia psychologiczna;
 • pomoc w formie zasiłków i pomocy w naturze oraz wsparcie towarzyszące w postaci m.in: zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, sfinansowaniu kosztów wyżywienia, dojazdów.

PO CO TO ROBIMY?

Chcemy, by osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym mogły poprawić swoją sytuację:

 • znalazły motywację do działania, 
 • poznały swoje mocne strony i nabrały pewności siebie, 
 • mogły poprawić relacje w rodzinie,
 • nauczyły się obsługi komputera, 
 • ukończyły szkolenia zawodowe,
 • zrobiły prawo jazdy kategorii B,
 • mogły iść do pracy.
Zmień rozmiar czcionki