Integracja, aktywność, praca

Projekt pt. „Integracja, aktywność, praca” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 787 937,50 zł
Kwota dofinansowania: 669 596,87 zł
Okres realizacji projektu: 2018-07-01 – 2020-06-30
Liczba uczestników: 65

DLA KOGO JEST PROJEKT?
Projekt jest dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W pierwszej kolejności do projektu zostaną przyjęte:
 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych),
 osoby niepełnosprawne,
 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 kobiety.

CO ROBIMY?
Otwieramy Klub Integracji Społecznej o powierzchni 165 m2. Mamy tam:
 2 pomieszczenia, w których można organizować warsztaty dla 16 osób;
 pracownię informatyczną na 16 stanowisk;
 pokój poradnictwa indywidualnego.
Będziemy tam robić:
 diagnozę potencjału i potrzeb;
 warsztaty z asertywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości i samooceny;
 warsztaty z prowadzenia domu, szukania pracy, pisania pism urzędowych i podań;
 warsztaty komputerowe;
 szkolenia zawodowe i prace społecznie użyteczne;
 poradnictwo prawne;
 poradnictwo socjalne i pedagogiczne;
 samopomocową grupę wsparcia.

PO CO TO ROBIMY?
Chcemy, by osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem miały miejsce, w którym mogą się spotkać oraz:
 rozszerzyć swoje umiejętności społeczne (panować nad stresem i emocjami, nawiązywać znajomości, załatwiać sprawy w urzędach itp.);
 podnieść kwalifikacje zawodowe;
 poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej.

Zmień rozmiar czcionki