Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+

 • Uprawnieni do otrzymywania świadczenia

Beneficjentami programu rządowego 500+ mogą zostać:

 • obywatele Polski
 • cudzoziemcy:

– w przypadku, gdy stasują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznego

-w przypadku, gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych

-w przypadku, gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich: z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy, którzy przybyli do Polski na studia, mogących pracować w oparciu o wizę[1].

 

Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie i przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody rodziny. Zgodnie a art.4 ust.1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie jednak nie będzie przysługiwać, jeśli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej[2].

Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia także na pierwsze dziecko i tu istnieje kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć 800,00 zł netto na członka rodziny, a gdy w skład rodziny wychodzi dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi ona 1200,00 zł netto na członka rodziny. W przypadku pobierania świadczenia na pierwsze dziecko beneficjent jest zobowiązany zgłaszać każdą zmianę związaną z uzyskaniem i utratą dochodu. Jeśli w związku z uzyskaniem dochodu rodzina przekroczy kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, świadczenie to nie będzie przysługiwać od miesiąca następnego, po jakim ono nastąpiło.

 • Wymagane dokumenty i druki do pobrania

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, powinni dostarczyć w zależności od sytuacji zawodowej następujące dokumenty:

1.kserokopia umowy o pracę , umowy zlecenia , umowy o dzieło ,decyzji o rencie lub emeryturze , wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obowiązujących w całym 2017r.

2.kserokopie PIT -11 , PIT-40, PIT-36, PIT 37, PIT-28 za 2017 r. odpowiednio do umów z pkt. 1,

 1. kserokopia świadectwa pracy, lub wykreślenia z ewidencji gospodarczej;

4.kserokopia aktualnej umowy o pracę oraz zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto za drugi miesiąc po zatrudnieniu na druku załączonym do wniosku, lub decyzja z Urzędu Pracy o wysokości i okresie na jaki został przyznany zasiłek dla bezrobotnych lub staż z Unii Europejskiej.

5.kserokopia nakazu płatniczego za 2017r. lub oświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych;

6.kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności − w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

7.zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej ,oraz  w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życiawg wzoru.

 1. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka− w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 2. kserokopia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie.
 3. zaświadczenie od komornika o ściągalności alimentów za 2017 r.
 4. zaświadczenie lekarskie ,że kobieta pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu i dokumentujące wizyty lekarskie w I, II, III trymestrze ciąży wg wzoru Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234)
 5. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy,
 6. zaświadczenie z ZUS albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – dokumentujące co najmniej 6-cio miesięczny okres pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 7. zupełny akt urodzenia nie starszy niż 1 miesiąc w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

15 do wglądu PIT-37 za 2017 r

 

       Do każdego wniosku na pierwsze dziecko należy pobrać i dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych  oraz oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

       W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie musi dostarczać żadnych dokumentów odnośnie dochodu. Należy załączyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa, który ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie, wydaje stosowną decyzję administracyjną. Świadczenie wychowawcze przyznane decyzją wydaną przez marszałka województwa wypłaca organ właściwy.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 zgodnie z art. 18 ust.1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Ważne jest oczywiście, w jakim miesiącu wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony na kolejny okres rozliczeniowy, aby nie było przerw w wypłatach wniosek należy złożyć najlepiej od 1 sierpnia do 31 sierpnia. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 września, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku, a gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia od października nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku złożenia wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia, a gdy w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego. Jeśli w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, a od lutego wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

 • 500+ akty prawne

Podstawą prawną programu 500+ jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz.1851)  oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1465) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także  (Dz.U. z 2017 r. poz.721).

 • Jak złożyć wniosek „ rodzina 500+” online

Wniosek o świadczenie  wychowawcze składa się raz w roku chyba, że nastąpi jakaś istotna zmiana np. urodzi się kolejne dziecko, bądź ktoś w rodzinie straci pracę i teraz mógłby pobierać świadczenie także na pierwsze dziecko, zawsze może złożyć kolejny wniosek. Można to zrobić przez Internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, banków krajowych np. PKO, WBK, oraz ePUAP, lub osobiście. Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku wszystkie odpowiednie dokumenty, np.: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie 500+ nie wie jakie dokumenty dołączyć do wniosku, zawsze może zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i się dopytać .W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie musi dostarczać żadnych dokumentów odnośnie dochodu.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 decyzje były wyjątkowo przyznawane od 01.04.2016 do 30.09.2017, ten nie typowy okres był spowodowany, wejściem świadczenia 500+ w życie właśnie od 01.04.2016 r. Natomiast w kolejnych latach decyzje będą wydawane zgodnie z art. 18 ust.1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego[3]. Ważne jest oczywiście, w jakim miesiącu wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony na kolejny okres rozliczeniowy, aby nie było przerw w wypłatach wniosek należy złożyć najlepiej od 1 sierpnia do 31 sierpnia. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 września, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku, a gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia od października nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku złożenia wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia, a gdy w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego. Jeśli w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, a od lutego wnioski będą rozpatrywane na bieżąco[4].

 

 

[1]ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz.1851) art.1 ust.2

[2]ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz.1851) art.8

[3]ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz.1851) art.18 ust.1

[4]https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/; [2017-12-09]

Zmień rozmiar czcionki