Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze- Rodzina 500+

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz.1851 ze zm.)

Poniżej przedstawiamy główne założenia nowelizacji ustawy 500+, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r. W najbliższym czasie przedstawimy dalsze szczegółowe omówienia.

  1. Świadczenie 500+ na każde dziecko bez kryterium dochodowego

Nie będzie obowiązywać żadne kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze 500 plus. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci – w wieku do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane bez względu na sytuację materialną rodziny, dlatego nie trzeba będzie składać dodatkowych dokumentów, jak choćby zaświadczenia o dochodach czy orzeczenia o alimentach lub orzeczenia o niepełnosprawności. Obecnie, aby otrzymać pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko nie można przekroczyć dochodu 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto miesięcznie w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

  1. Niepotrzebne zaświadczenie o alimentach

Od 1 lipca 2019 r. samotny rodzic nie będzie musiał już dostarczać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od jego ojca lub matki. Do tej pory w przypadku samotnego rodzica, jeśli ten chciał otrzymać 500 plus, musiał złożyć oświadczenie, że wystąpił o alimenty od ojca lub matki dziecka. W przeciwnym razie nie otrzymywał świadczenia.

  1. Świadczenie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

 Prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” będą miały również dzieci umieszczone we wszystkich typach placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych formach instytucjonalnej pieczy (do 18. roku życia). Wnioski składać będą dyrektorzy tych placówek (np. domów dziecka czy pogotowia opiekuńczego). W związku z tym, że placówki te dysponują środkami na utrzymanie dzieci, to dodatek w wysokości świadczenia 500 plus, powinien być przeznaczany na ich dodatkowe potrzeby, a w szczególności na rozwój zainteresowań, zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych. Obecnie prawo do dodatku wychowawczego, który jest odpowiednikiem świadczenia 500+, mają dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

  1. Trzy miesiące na złożenie wniosku na nowo narodzone dziecko

Znowelizowana ustawa wprowadziła także trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, a wniosek złożyli dopiero w październiku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dziś świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez wyrównania.

  1. Ciągłość świadczenia po śmierci rodzica

Nowe przepisy umożliwią także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

  1. Informacja o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową

 Od 1 lipca 2019 r. odpowiedź w sprawie przyznania 500 plus przekazana zostanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail (decyzję będzie można odebrać także osobiście). Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzyma wypłaty tego świadczenia. Obecnie postępowanie w sprawie przyznania 500 plus kończyło się wydaniem oficjalnej decyzji administracyjnej wysyłanej listem poleconym. Od 1 lipca 2019 r. decyzje administracyjne będą wydawane tylko w przypadkach odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

WAŻNE

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, tj. bez kryterium dochodowego będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień. Wnioski będzie można składać w sposób tradycyjny (osobiście w urzędzie lub na poczcie) i elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Uwaga! Najbliższy okres zasiłkowy będzie dłuższy. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca 2019 r., mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r. czyli przez 23 miesiące. Rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500+ dopiero w lutym 2021 r. (na okres zasiłkowy 1 czerwca 2021 – 31 maja 2022 r.). Informacja z dnia 20 maja 2019 r.

Zmień rozmiar czcionki