Statut

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Tekst jednolity
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 , art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 , poz. 593 ze zm. ) art. 20 ust. 2 w związku z art. 21ust. 1pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz. 2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, nadanym Uchwałą Nr IV/28/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26stycznia 2007 r. w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 1 do uchwały, zmienionym uchwałą:
• Nr IV/27/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
• Nr XVIII/148/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2012 r. w
sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy oraz uchwałą
• Nr XIX/154/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, zmienionym uchwałą
• Nr XLIII/387/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:
1) Uchwały Nr XIII/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.)
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2017 r. poz.1875, ze zm.)
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1837 ze zm.)
5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 ze zm.)
7) niniejszego statutu.

§ 2

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest gminną jednostką budżetową.
2. Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13.

Rozdział II. ZAKRES DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 3

1. Podstawowym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych w Oleśnicy oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Ośrodek realizuje z zakresu pomocy społecznej zadania własne gminy oraz własne o charakterze obowiązkowym , jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

§ 4

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:
1) opracowanie, realizacja i koordynacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2) opracowanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym ,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych,
5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
6) praca socjalna,
7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
8) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych ,
9) tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, dożywianie dzieci,
10) sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym , kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
11) sporządzanie wymaganych sprawozdań i przekazywanie ich wojewodzie również w wersji elektronicznej , z zastosowaniem systemu informatycznego.
12) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa (Dz. U. z 2016r. poz. 1787 ).

2.Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy :
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
4) Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887, ze zm.) (Dz. U. z 2012r. poz. 1536).
5) Podejmowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 1787 )(Dz. U. z 2012r. poz. 1536).
6) Podejmowanie zadań w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1787 ).
7) Przyznawanie zasiłków mieszkaniowych (Dz. U. z 2016r. poz. 1787 ).
8) Podejmowanie zadań w zakresie wynikającym z samorządowych programów przyznających uprawnienia członkom rodzin wielodzielnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1787 ).
9) Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa (Dz. U. z 2016r. poz. 1787 ).

3.Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy :
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ,
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5) prowadzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizacja rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
7) realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.,
8) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
9) zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887, ze zm.) (Dz. U. z 2012r. poz. 1536).
10) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1787) (Dz. U. z 2012r. poz. 1536).
11) podejmowanie działań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 1787 ).
12) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa(Dz. U. z 2016r. poz. 1787 ).

§ 5

Przy realizacji zadań , o których mowa w § 4 Ośrodek współpracuje z Wojewodą Dolnośląskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonującymi zadania zakresu pomocy społecznej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi .

III. ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 6

1. Ośrodkiem kieruje i zarządza Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka .
3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Oleśnicy.
4. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych i własnych gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.
5. Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka – zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy .

§ 7

W skład Ośrodka wchodzą następujące placówki wsparcia dziennego(Dz. U. z 2011r. Nr57 poz. 789 )(Dz. U. z 2012r. poz. 1536) :
1) Placówka opiekuńczo- wychowawcza wsparcia dziennego typu opiekuńczego,
2) Dzienny Dom Senior + (Dz. U. z 2018r. poz. 2577),
3) Klub Integracji Społecznej,
4) Punkt Opieki Nad Chorym w Domu,
5) Kuchnia ze stołówką.

§ 8

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka .

IV. GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA

§ 9

1) Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest zgodnie przepisami dotyczącymi jednostki budżetowej .
2) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest jego roczny plan dochodów i wydatków określony w uchwale budżetowej na dany rok .

§ 10

Mienie Ośrodka stanowi mienie Miasta Oleśnicy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania .

§ 12

Traci moc Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy nadany Uchwałą Nr XI/77/99 Rady Miejskiej w Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 1999 r. ze zmianami.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmień rozmiar czcionki