Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – okres 2018/2019 

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2 w celu uzyskania  wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów.  

Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

 Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż po 500 złmiesięcznie na każde z uprawnionych dzieci. 

 UBIEGAJĄC SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy.
 3. Zaświadczenie od Komornika Sądowego potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2017r. alimentów.
 4. Oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich)
 5. Odpis wyroku przyznającego alimenty
 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ( ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 • świadectwo pracy + PIT 11za 2017r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia)
 • umowa zlecenie + PIT 11 za 2017r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia)
 • zaświadczenie za miesiąc następujący po miesiącu w którym podjęto zatrudnienie ( w przypadku podjęcia zatrudnienia)
 • decyzja o utracie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych + PIT 11 za 2017r. (kserokopia)

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń;
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

  Podstawa prawna :ustawia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.).

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2 w celu uzyskania  wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego .

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów.  

Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

 Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż po 500 złmiesięcznie na każde z uprawnionych dzieci. 

 UBIEGAJĄC SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy.
 3. Zaświadczenie od Komornika Sądowego potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w roku bazowym  alimentów.
 4. Oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich)
 5. Odpis wyroku przyznającego alimenty
 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ( kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń;
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

Zmień rozmiar czcionki