Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+, Dobry start

Świadczenie wychowawcze- Rodzina 500+

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz.1851 ze zm.)

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • • matce,
 • • ojcu,
 • • opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
 • • opiekunowi prawnemu dziecka.


Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • • obywatelom polskim,
 • • cudzoziemcom:
  • o do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • o jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • o przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • o posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenie wychowawczenie przysługuje, jeżeli:

 • • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne !!! 

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje również, jeżeli osobie samotnie wychowującej dzieckonie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje,
 2. 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Osoba samotnie wychowująca dziecko to panna, kawaler, wdowa wdowiec, osoba rozwiedziona lub separowana prawomocnym wyrokiem sądu, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd to orzeczenie sądowe, ugoda zawarta przed sądem, ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, akt notarialny zatwierdzony przez sąd.

Terminy

Wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 października . można składać elektronicznie od 1 lipca. a od 1 sierpnia 

w formie papierowej:

Jeśli nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek zostanie złożony:

 • w sierpniu, to przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca października,
 • we wrześniu – przyznanie i wypłata 500+ za październik i listopad nastąpi do końca listopada,
 • w październiku – przyznanie i wypłata 500+ za październik, listopad i grudzień nastąpi do końca grudnia,
 • w listopadzie – przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca stycznia, ale BEZ WYRÓWNANIA ZA PAŹDZIERNIK.
 • w grudniu lub w styczniu – przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca lutego, ale BEZ WYRÓWNANIA OD PAŹDZIERNIKA 

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Program „DOBRY START”

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30maja 2018r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ”Dobry Start”( Dz.U. z 2018 r. poz 1061)

soby uprawnione do świadczenia „Dobry start”

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole 
(szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
Przysługuje raz w roku, bez względu na dochód w rodzinie, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, w wysokości 300 zł.

Komu świadczenie przysługuje?

 • • rodzicom,
 • • opiekunom faktycznym dziecka, tj. osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpili z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo
 • • opiekunom prawnym dziecka,
 • • osobom uczącym się (osobom pełnoletnim uczącym się, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobom usamodzielnianym).

Świadczenie dobry start przysługuje:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
 • a. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
 • b. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • c. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • d. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • e. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
  – zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  – dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni

– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 1. 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a także w przypadku:

 1. 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Niepełnosprawność – oznacza to:

 1. a. potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 i 1000) albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r .przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),
 2. b. potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami 
  o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,
 3. c. umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
 4. o niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. o całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 6. o posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów
 7. d. znaczny stopnień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
 8. o niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 9. o całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 10. o stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 11. o posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 12. o niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Świadczenie dobry start  nie przysługuje:

 • • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • • na dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole,
 • • uczniom szkół policealnych, uczniom szkół dla dorosłych, studentom.

TERMINY

Mieszkańcy miasta Oleśnicy mogą skorzystać z tej formy wsparcia po uprzednim złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

od 1 lipca wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

 • • system bankowości elektronicznej,
 • • portal Emp@tia,


od 1 sierpnia 2018 r.

 • osobiście: 
 • o MOPS Dział świadczeń Społecznych, ul. Kilińskiego 2 Oleśnica 
  od poniedziałku do piątku od 8,00 do 16.00,

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Zmień rozmiar czcionki