Wymagane dokumenty i druki do pobrania

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, powinni dostarczyć w zależności od sytuacji zawodowej następujące dokumenty:

1.kserokopia umowy o pracę , umowy zlecenia , umowy o dzieło ,decyzji o rencie lub emeryturze , wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obowiązujących w całym 2017r.

2.kserokopie PIT -11 , PIT-40, PIT-36, PIT 37, PIT-28 za 2017 r. odpowiednio do umów z pkt. 1,

  1. kserokopia świadectwa pracy, lub wykreślenia z ewidencji gospodarczej;

4.kserokopia aktualnej umowy o pracę oraz zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto za drugi miesiąc po zatrudnieniu na druku załączonym do wniosku, lub decyzja z Urzędu Pracy o wysokości i okresie na jaki został przyznany zasiłek dla bezrobotnych lub staż z Unii Europejskiej.

5.kserokopia nakazu płatniczego za 2017r. lub oświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych;

6.kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności − w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

7.zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej ,oraz  w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życiawg wzoru.

  1. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka− w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  2. kserokopia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie.
  3. zaświadczenie od komornika o ściągalności alimentów za 2017 r.
  4. zaświadczenie lekarskie ,że kobieta pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu i dokumentujące wizyty lekarskie w I, II, III trymestrze ciąży wg wzoru Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234)
  5. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy,
  6. zaświadczenie z ZUS albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – dokumentujące co najmniej 6-cio miesięczny okres pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
  7. zupełny akt urodzenia nie starszy niż 1 miesiąc w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

15 do wglądu PIT-37 za 2017 r

 

       Do każdego wniosku na pierwsze dziecko należy pobrać i dołączyć oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych  oraz oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

       W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie musi dostarczać żadnych dokumentów odnośnie dochodu. Należy załączyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa, który ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie, wydaje stosowną decyzję administracyjną. Świadczenie wychowawcze przyznane decyzją wydaną przez marszałka województwa wypłaca organ właściwy.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 zgodnie z art. 18 ust.1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Ważne jest oczywiście, w jakim miesiącu wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony na kolejny okres rozliczeniowy, aby nie było przerw w wypłatach wniosek należy złożyć najlepiej od 1 sierpnia do 31 sierpnia. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek w okresie od 1 września do 31 września, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku, a gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia od października nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku złożenia wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia, a gdy w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego. Jeśli w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, a od lutego wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Zmień rozmiar czcionki