Dodatki mieszkaniowe

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 1. tytuł prawny do lokalu (dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów prawnych).

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

● najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

● osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

● osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność
i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

● innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

● osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 • osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku – od dnia 01.03.2018r. to odpowiednio kwoty 1802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. 

(Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ). Od dnia 1.03.2018 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł.)

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń
w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851
z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)

 • odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu
Liczba członków gospodarstwa domowegoPowierzchnia normatywna
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej,pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]
1 osoba3545,5052,50
2 osoby4052,0060,00
3 osoby4558,5067,50
4 osoby5571,5082,50
5 osób6584,5097,50
6 osób7091,00105,00

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób niż 6, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m² zawsze, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

W przypadku gospodarstw domowych dwuosobowych lub większych normy powierzchni użytkowej podwyższa się
o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

RODZAJE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OBLICZENIA 

DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:

– czynsz,

– opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne
   w spółdzielni mieszkaniowej,

– zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

– odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

– inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

– opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

– wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

– ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
– opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków, uwzględnia się tylko wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

– 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
– 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
– 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym
i większym.

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

W wypadku, gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni lokalu, wysokość dodatku mieszkaniowego jest równa różnicy między wydatkami ponoszonymi przez gospodarstwo domowe ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w związku z zajmowaniem lokalu, a kwotą równą części dochodów gospodarstwa domowego.

W wypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest większa niż powierzchnia normatywna, ponoszone wydatki w związku z zajmowaniem tego lokalu przelicza się do powierzchni normatywnej.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody i/lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji o dochodach w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

 

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na prośbę wnioskodawcy na konto zarządcy wraz z dodatkiem mieszkaniowym lub na konto wnioskodawcy.

Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.

Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku, pobierający opłaty jest zobowiązany do zwrotu organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.

DODATEK MIESZKANIOWY – WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku kwotą wydatków mieszkaniowych za miesiąc w którym składany jest wniosek. Właściciel domu jednorodzinnego obowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej
  i stan wyposażenia technicznego budynku oraz rachunki dotyczące opłat za energię cieplną do celów ogrzewania mieszkania, wodę dostarczaną do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji za ostatni okres rozliczeniowy w celu wyliczenia ceny 1 kWh energii elektrycznej – dotyczy osób zamieszkujących w lokalach w których brak centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i/lub gazu
 • wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu
  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. składając wniosek w marcu należy udokumentować dochód uzyskany w miesiącach: grudzień, styczeń i luty)
 • osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie – zaświadczenie z zakładu pracy
  o uzyskanym dochodzie (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
 • emeryci, renciści – aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 3 odcinki potwierdzające pobranie świadczenia za pośrednictwem poczty  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego itp., potwierdzenie o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dot. osób przebywających na urlopie wychowawczym
 • działalność gospodarcza – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie – dot. osób rozliczających się w formie ryczałtu, karty podatkowej
 • studenci – zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium (dotyczy tylko studentów)
 • oświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego (ustala się na podstawie powierzchni gruntu
  w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego)
 • dowód osobisty i inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy np. wyrok orzekający rozwód, alimenty, orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s. orzekania o niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania
  w oddzielnym, pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 r. zaświadczenie od lekarza potwierdzające że osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim lub wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 • przy składaniu wniosku wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące w lokalu zarejestrowane lub nie zarejestrowane
  w Powiatowym Urzędzie Pracy, uczące się i nieuczące się, nieposiadające dochodu lub posiadające dochód
  z nieudokumentowanych źródeł np. prace dorywcze, dobrowolne alimenty itp., składają osobiście oświadczenie
  (pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:


●ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

● jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

● zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane dokumenty:

● wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

● kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje się na okres na jaki przyznano dodatek mieszkaniowy począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

Dokumenty:

Zmień rozmiar czcionki