Wymagane dokumenty do otrzymania dodatku mieszkaniowego i energetycznego

DODATEK MIESZKANIOWY – WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku kwotą wydatków mieszkaniowych za miesiąc w którym składany jest wniosek. Właściciel domu jednorodzinnego obowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej
  i stan wyposażenia technicznego budynku oraz rachunki dotyczące opłat za energię cieplną do celów ogrzewania mieszkania, wodę dostarczaną do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji za ostatni okres rozliczeniowy w celu wyliczenia ceny 1 kWh energii elektrycznej – dotyczy osób zamieszkujących w lokalach w których brak centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i/lub gazu
 • wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu
  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. składając wniosek w marcu należy udokumentować dochód uzyskany w miesiącach: grudzień, styczeń i luty)
 • osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie – zaświadczenie z zakładu pracy
  o uzyskanym dochodzie (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
 • emeryci, renciści – aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 3 odcinki potwierdzające pobranie świadczenia za pośrednictwem poczty w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego itp., potwierdzenie o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dot. osób przebywających na urlopie wychowawczym
 • działalność gospodarcza – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie – dot. osób rozliczających się w formie ryczałtu, karty podatkowej
 • studenci – zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium (dotyczy tylko studentów)
 • oświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego (ustala się na podstawie powierzchni gruntu
  w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego)
 • dowód osobisty i inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy np. wyrok orzekający rozwód, alimenty, orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s. orzekania o niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania
  w oddzielnym, pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 r. zaświadczenie od lekarza potwierdzające że osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim lub wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 • przy składaniu wniosku wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące w lokalu zarejestrowane lub nie zarejestrowane
  w Powiatowym Urzędzie Pracy, uczące się i nieuczące się, nieposiadające dochodu lub posiadające dochód
  z nieudokumentowanych źródeł np. prace dorywcze, dobrowolne alimenty itp., składają osobiście oświadczenie
  (pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

DODATEK ENERGETYCZNY – WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 • kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

 

Do pobrania:

Wniosek o dodatek energetyczny

Zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zmień rozmiar czcionki