Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Oleśnicy

Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Oleśnicy

Projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Oleśnicy”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 – 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 876 667,45 zł
Kwota dofinansowania: 832 667,45 zł
Liczba uczestników: 72 osoby

DLA KOGO JEST PROJEKT?
Projekt jest dla:
Ø dzieci w wieku 5 – 13 lat (uczniowie szkół podstawowych)
Ø młodzieży w wieku 14 – 18 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. z powodu trudności w wychowaniu dzieci, wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania dzieci, bezrobocia, ubóstwa).

CO ROBIMY?
Ø Otworzyliśmy Klub młodzieżowy „MIKSER” o powierzchni 120 m2;
Ø Doskonalimy zajęcia w Świetlicy środowiskowej „Bratnia Dłoń”.
A w tych miejscach zapewniamy:
Ø opiekę i wychowanie;
Ø korepetycje z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii;
Ø kurs komputerowy
Ø kurs językowy
Ø zajęcia sportowe, muzyczne, fotograficzne, dziennikarskie i kulinarne;
Ø zajęcia z umiejętności uczenia się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej
Ø organizację czasu wolnego i zabawy;
Ø zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne lub logopedyczne;
Ø indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

PO CO TO ROBIMY?
Chcemy, by dzieci i młodzież z rodzin doświadczających wykluczenia społecznego mogły poszerzać horyzonty:
Ø rozwijać zainteresowania,
Ø odkrywać i realizować swoje pasje,
Ø ciekawie spędzać czas w grupie rówieśników,
Ø otrzymać pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrobić zaległości w szkole,
Ø nauczyć się lub doskonalić znajomość języka obcego,
Ø wykorzystywać komputer do tworzenia (animacje filmowe, prezentacje),
Ø radzić sobie z emocjami,
Ø otrzymać taką pomoc, jakiej potrzebują.

JAK W TYM WZIĄĆ UDZIAŁ?

Należy zgłosić się do biura projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

pok. 15

tel. 71 721 89 02

e-mail: m.vranic@mopsolesnica.gov.pl

Zmień rozmiar czcionki