Integracja, aktywność, praca

Projekt pt. „Integracja, aktywność, praca” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 787 937,50 zł

Kwota dofinansowania: 669 596,87 zł

Okres realizacji projektu: 2018-07-01 – 2020-06-30

Liczba uczestników: 65

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt jest dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W pierwszej kolejności do projektu zostaną przyjęte:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

CO ROBIMY?

Otworzyliśmy Klub Integracji Społecznej o powierzchni 165 m2. Mamy tam:

 • 2 pomieszczenia, w których można organizować warsztaty dla 16 osób;
 • pracownię informatyczną na 16 stanowisk;
 • pokój poradnictwa indywidualnego.

Robimy tam:

 • diagnozę potencjału i potrzeb;
 • warsztaty z asertywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości i samooceny;
 • warsztaty z prowadzenia domu, szukania pracy, pisania pism urzędowych i podań;
 • warsztaty komputerowe;
 • szkolenia zawodowe i prace społecznie użyteczne;
 • poradnictwo prawne;
 • poradnictwo socjalne i pedagogiczne;
 • samopomocową grupę wsparcia.

PO CO TO ROBIMY?

Chcemy, by osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem miały miejsce, w którym mogą się spotkać oraz:

 • rozszerzyć swoje umiejętności społeczne (panować nad stresem i emocjami, nawiązywać znajomości, załatwiać sprawy w urzędach itp.);
 • podnieść kwalifikacje zawodowe;
 • poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej.

 

JAK W TYM WZIĄĆ UDZIAŁ?

Należy zgłosić się do biura projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

 1. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

pok. 15

tel. 71 721 89 02

e-mail: m.vranic@mopsolesnica.gov.pl

Zmień rozmiar czcionki