Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych

Projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych w Oleśnicy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 2 457 558,05 zł

Kwota dofinansowania: 2 330 982,72 zł

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 – 2021-09-30

Liczba uczestników: 28

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt jest dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osób w podeszłym wieku (w pierwszej kolejności do projektu zostaną przyjęte osoby w niekorzystnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej)
 • osób niepełnosprawnych (w pierwszej kolejności osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną)

W RAMACH PROJEKTU:

 • Otworzyliśmy 9 mieszkań chronionych, o powierzchni średnio 50 m2, w tym:
 • 8 mieszkań 3-osobowych
 • 1 mieszkanie 4-osobowe

Jest tam:

 • opieka nad osobami niesamodzielnymi
 • asystent dla osoby niepełnosprawnej
 • fizjoterapia
 • terapia zajęciowa
 • trening samodzielności
 • praca socjalna
 • poradnictwo specjalistyczne
 • możliwość transportu (np. do lekarza)

PO CO TO ROBIMY?

Chcemy poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych poprzez:

 • poprawę ich stanu psychicznego i fizycznego
 • umożliwienie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania
 • poprawę jakości życia

JAK W TYM WZIĄĆ UDZIAŁ?

Należy zgłosić się do biura projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

pok. 15

tel. 71 721 89 02

e-mail: m.vranic@mopsolesnica.gov.pl

Zmień rozmiar czcionki