Wsparcie rodziny i praca socjalna

Praca socjalna

 Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownicy ds. pracy socjalnej nie prowadzą postępowań administracyjnych, natomiast prowadzą pogłębiona pracę socjalną, z wykorzystaniem właściwych jej metod, podejść i technik, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.

Wsparcie ze strony pracownika ds. pracy socjalnej udzielane jest w sytuacji:

 • ujawnienia/pojawienia się problemów powodujących potrzebę osoby/rodziny skorzystania ze wsparcia w formie pracy socjalnej,
 • ustalenia konieczności skorzystania przez osobę lub rodzinę ze wsparcia w postaci pracy socjalnej jako warunku współpracy, która ma wpływ na uzyskanie świadczeń materialnych ze środków pomocy społecznej,
 • ujawnienia/pojawienia się sytuacji wymagającej rozeznania oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ramach działań interwencyjnych.

Praca socjalna prowadzona jest zgodnie z etapami, w tym:

 • diagnoza sytuacji,
 • wyznaczenie celów,
 • opracowanie planu działania,
 • realizacja działań,
 • ocena realizacji działań.

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, poza wsparciem w formie  pracy socjalnej, mogą skorzystać również z poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, w zakresie problemu uzależnień od alkoholu, aktywizacji zawodowej,  oraz wsparcia asystenta rodziny.

Wsparcie asystenta rodziny

Zespół Asystentów Rodziny prowadzi działania, które mają na celu wszechstronną, zindywidualizowaną pomoc rodzinie w  przezwyciężenia trudnej sytuacji w jakiej się znalazła. Asystent rodziny towarzyszy i wspiera rodzinę z dziećmi przez pewien czas, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania potomstwa oraz stwarzała im optymalne warunki do prawidłowego  rozwoju.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Ustawa ,, Za Życiem”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy realizuje zadania wynikające z w/w ustawy.

Procedura „Niebieskiej Karty”

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy i służy podjęciu działań interwencyjnych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” przez pracownika instytucji, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty” są:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • policja
 • placówki oświatowe- szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .Procedura Niebieskiej Karty może być zamknięta wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny.

Zmień rozmiar czcionki