O Ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy obejmującą swym zasięgiem terytorialnym miasto Oleśnicę. MOPS realizuje zadania mające na celu udzielanie różnego rodzaju wsparcia osobom lub rodzinom, w tym m.in. w formie pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego, itp.

Główne zadania Ośrodka wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
MOPS jest instytucją realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej. 

Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, nie pozostało bez wpływu na zakres zadań realizowanych przez MOPS. Ośrodek aktywnie pozyskuje i wykorzystuje środki pochodzące z budżetu Unii, poprzez udział w różnego rodzaju projektach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego.

Zmień rozmiar czcionki