Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Oleśnicy

Projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Oleśnicy”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 – 2020-06-30
Całkowita wartość projektu: 876 667,45 zł
Kwota dofinansowania: 832 667,45 zł
Liczba uczestników: 72 osoby

DLA KOGO JEST PROJEKT?
Projekt jest dla:
 dzieci w wieku 5 – 13 lat (uczniowie szkół podstawowych)
 młodzieży w wieku 14 – 18 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. z powodu trudności w wychowaniu dzieci, wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania dzieci, bezrobocia, ubóstwa).

CO ROBIMY?
 Otwieramy Klub młodzieżowy „MIKSER” o powierzchni 120 m2;
 Doskonalimy zajęcia w Świetlicy środowiskowej „Bratnia Dłoń”.
A w tych miejscach zapewniamy:
 opiekę i wychowanie;
 korepetycje z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii;
 kurs komputerowy
 kurs językowy
 zajęcia sportowe, muzyczne, fotograficzne, dziennikarskie i kulinarne;
 zajęcia z umiejętności uczenia się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej
 organizację czasu wolnego i zabawy;
 zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne lub logopedyczne;
 indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

PO CO TO ROBIMY?
Chcemy, by dzieci i młodzież z rodzin doświadczających wykluczenia społecznego mogły poszerzać horyzonty:
 rozwijać zainteresowania,
 odkrywać i realizować swoje pasje,
 ciekawie spędzać czas w grupie rówieśników,
 otrzymać pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrobić zaległości w szkole,
 nauczyć się lub doskonalić znajomość języka obcego,
 wykorzystywać komputer do tworzenia (animacje filmowe, prezentacje),
 radzić sobie z emocjami,
 otrzymać taką pomoc, jakiej potrzebują.

Dokumenty do pobrania:

Zmień rozmiar czcionki