Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały audiowizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • na stronie występują pliki w postaci skanowanej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Miecznik, a.miecznik@mopsolesnica.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71-721-89-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada dwa wejścia, tj. od strony ul. Wojska Polskiego oraz od strony parkingu. Wejście od strony parkingu jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak schodów, przy wejściu znajduje się winda).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szerokie korytarze, przestronne hole, brak progów, szerokie schody oraz winda w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku znajduje się oznakowana winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu znajdują się dwa, oznakowane miejsca, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na stronie www Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy umieszczony został film w języku migowym o sposobie skutecznego komunikowania się z Ośrodkiem oraz o sposobach załatwiania spraw urzędowych.

Świetlica Środowiskowa „Bratnia Dłoń”,
ul. Bratnia 3 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się, duże sale, podjazd do wejścia do Świetlicy są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W związku z usytuowaniem budynku brak jest miejsca parkingowego bezpośrednio przy wejściu do placówki. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z miejsc parkingowych, w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, oddalonych o ok. 100-150 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na stronie www Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy umieszczony został film w języku migowym o sposobie skutecznego komunikowania się z Ośrodkiem oraz o sposobach załatwiania spraw urzędowych.

Klub młodzieżowy MIKSER
ul. Lwowska 3, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Ze względu na typ budynku (stara kamienica w centrum miasta), nie jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Ze względu na typ budynku (stara kamienica w centrum miasta), nie jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Ze względu na typ budynku (stara kamienica w centrum miasta), nie jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W związku z usytuowaniem budynku brak jest miejsca parkingowego bezpośrednio przy wejściu do placówki. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z miejsc parkingowych, w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, oddalonych o ok. 100-150 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na stronie www Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy umieszczony został film w języku migowym o sposobie skutecznego komunikowania się z Ośrodkiem oraz o sposobach załatwiania spraw urzędowych.

Centrum Usług Społecznych,
ul. Armii Krajowej 2 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada dwa wejścia, tj. od strony ul. Armii Krajowej oraz od strony podwórka. Oba wejścia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku od strony ul. Armii Krajowej osoba niepełnosprawna ma do dyspozycji windę, natomiast od strony podwórka znajduje się schodołaz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szerokie korytarze, brak progów, winda, schodołaz w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku znajduje się oznakowana winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu głównym przy ul. Armii Krajowej 2 znajduje się jedno oznakowane miejsca, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na stronie www Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy umieszczony został film w języku migowym o sposobie skutecznego komunikowania się z Ośrodkiem oraz o sposobach załatwiania spraw urzędowych.

do góry