Fundusze Europejskie
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego WWW Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

WŁAŚCICIEL

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.mopsolesnica.gov.pl jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica e-mail: sekretariat@mopsolesnica.gov.pl (MOPS w Oleśnicy).
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada dyrekcja i wyznaczeni pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu internetowego.

WARUNKI UŻYWANIA STRONY WWW

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym MOPS w Oleśnicy są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Korzystanie przez użytkowników z materiałów urzędowych opublikowanych w serwisie nie wymaga zgody MOPS w Oleśnicy.
 3. Część danych zamieszczonych w serwisie internetowym MOPS w Oleśnicy chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego MOPS w Oleśnicy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym MOPS w Oleśnicy w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów chronionych prawem aautorskim, zamieszczonych na stronie, wymaga zgody MOPS w Oleśnicy lub ich autorów, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym MOPS w Oleśnicy, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego MOPS w Oleśnicy, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla MOPS w Oleśnicy lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych chronionych prawem autorskim i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym MOPS w Oleśnicy jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody MOPS w Oleśnicy.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody MOPS w Oleśnicy na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych chronionych prawemautorskim, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym MOPS w Oleśnicy, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego MOPS w Oleśnicy poprzez podanie źródła w postaci "www.mopsolesnica.gov.pl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy".
 8. Otrzymując dostęp do stron MOPS w Oleśnicy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm w szczególności Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl z Katowic, która jest autorem projektu graficzngo i układu strony internetowej. MOPS w Oleśnicy nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych lub zgodnie z zawartą umową.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez MOPS w Oleśnicy działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności zawartości serwisu. Publikatorem oficjalnym naszej jednostki jest BIP.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. MOPS w Oleśnicy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

OBOWIĄZYWANIE ZASAD

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. MOPS w Oleśnicy ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Termin publikacji warunków: 2020.06.27

do góry