Fundusze Europejskie

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest jednostką organizacyjną Miasta Oleśnicy.

MOPS prowadzi dla mieszkańców Oleśnicy kompleksową pomoc, w szczególności dla osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

Głównym celem Ośrodka jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego. Przy wykorzystaniu funduszy unijnych prowadzona jest aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz seniorów. Realizowane zadania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw życiowych, wyznaczanie celów i dążenie do nich, uczenie odpowiedzialności za działania swoje i innych, zmianę nawyków żywieniowych, organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, stworzenie sieci samopomocy w środowisku lokalnym, niwelowanie barier społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy prowadzi działalność z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej. W Ośrodku realizowane są zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, służące wspieraniu rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

do góry