Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Oleśnicy został powołany przez Burmistrza Oleśnicy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Komendy Powiatowej Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnicy, Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy,  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Zdrowotnych, Zespołu Oświaty Samorządowej,  organizacji pozarządowej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są do:

 • udzielania pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie,
 • diagnozowania  sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,
 • podejmowania działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
 • opracowania  indywidualnego planu pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą,
 • współpracy z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,
 • organizacji kampanii społecznych, konferencji w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,
 • prowadzenia  działalności edukacyjnej skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej oraz profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Procedura “Niebieskie Karty” obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

 • Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy przedstawiciela  ochrony zdrowia lub oświaty formularza „Niebieska Karta – A” – w przypadku, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia dokona członek rodziny lub osoba będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
 • Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 • Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom  poszkodowanym przemocą domową.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, możesz skorzystać z pomocy pod tymi numerami:

 • 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 15:30.
 • 800 120 002 – Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, czynna całodobowo
 • 22 845 12 12 – Poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czynny w godzinach 08:00 – 20:00.
 • 800 120 148 – Policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc”, czynna całodobowo.
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.
 • Twój parasol – aplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie, udaje aplikację pogodową, która po dwukrotnym kliknięciu w ikonę zachmurzenia pojawia się panel pomocy.enie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą. 
 • 888 883 388 – Telefon przeciwprzemocowy Fundacji Feminoteka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.
 • 22 621 35 37 – Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (w czwartki dyżurują prawnicy).
 • 600 070 717 – Interwencyjny Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet (albo napisz tutaj:  bądź tutaj: ).
do góry