Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Komendy Powiatowej Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnicy, Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Zdrowotnych, Zespołu Oświaty Samorządowej, organizacji pozarządowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz osób doznających przemocy domowej, w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury Niebieskie Karty

Procedura Niebieskie Karty

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy przedstawiciela  ochrony zdrowia lub oświaty formularza „Niebieska Karta - A” - w przypadku, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia dokona członek rodziny lub osoba będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym przemocą domową.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, możesz skorzystać z pomocy pod tymi numerami:

 • 800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 - 15:30.
 • 800 120 002 - Niebieska Linia - ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, czynna całodobowo
 • 22 845 12 12 - Poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czynny w godzinach 08:00 - 20:00.
 • 800 120 148 - Policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc”, czynna całodobowo.
 • 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00.
 • Twój parasol - aplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie
 • 888 883 388 - Telefon przeciwprzemocowy Fundacji Feminoteka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.
 • 22 621 35 37 - Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 (w czwartki dyżurują prawnicy).
 • 600 070 717 - Interwencyjny Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet lub  i ).
do góry