Fundusze Europejskie
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Komunikacja z MOPS w Oleśnicy

Aby skutecznie komunikować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy osoby niesłyszące lub słabo słyszące, lub z innymi specjalnymi potrzebami mogą:

 1. złożyć WNIOSEK o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

  Kolejne kroki złożenia WNIOSKU:
  • Pobrać WNIOSEK (dostępny na dole strony) w postaci dokumentu „DOC”.
  • Po wypełnieniu wersji „DOC” odesłać wybierając jedną z poniższych metod
   • e-mail na adres:
    WIADOMOŚĆ NALEŻY WYSŁAĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED PLANOWANYM SPOTKANIEM.
   • listownie na adres:
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
    ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica
    z dopiskiem na kopercie „WNIOSEK - usługa tłumacza lub specjalna potrzeba”(termin spotkania - 3 dni liczone od dnia otrzymania listu)
 2. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
 3. wysłać pismo na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica
 4. wysłać e-mail na adres:
 5. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:  (71) 721-89-00

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 2-6 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną - wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
 • przedmiot rozmowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN,lub
 • wskazać specjalną potrzebę osoby.
 

Informacja dla osób uprawnionych

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy znajduje się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 13, gdzie swoje biuro ma Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Kadry, Księgowość, Dział organizacyjny.

Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące Działy:

 1.  Dział Świadczeń Społecznych, który zajmuje się obsługiwaniem wniosków oraz przyznawaniem świadczeń z zakresu:
  1. Świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
   1. tj. - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
   2. zasiłki pielęgnacyjne;
   3. świadczenia pielęgnacyjne;
   4. specjalne zasiłki opiekuńcze;
   5. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
   6. świadczenia rodzicielskie.
  2. Funduszu alimentacyjnego;
  3. Świadczeń wychowawczych R.500+;
  4. Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu;
  5. Dodatków mieszkaniowych;
  6. Dodatków energetycznych.
 2. Dział Wsparcia Rodziny i Pracy Socjalnej, w skład którego wchodzą:
  1. Zespół Asystentów Rodziny;
  2. Zespół Pracy Socjalnej.
 3. Dział Świadczeń Pomocy Społecznej, w skład którego wchodzą:
  1. Zespół Pracowników Socjalnych ds. Świadczeń;
  2. Sekcja Realizacji Świadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy ma również swoją siedzibę w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Armii Krajowej 2, w którym mieszczą się:

 1. Klub Integracji Społecznej, który integruje, wspiera, szkoli i motywuje do zmiany osoby pozostające bez pracy. Wszystkie warsztaty i szkolenia, porady prawnika, psychologa i doradcy zawodowego są bezpłatne. Celem działań Klubu jest integracja społeczno-zawodowa.
 2. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla mieszkańców Miasta Oleśnicy w wieku 60+, w szczególności dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, głównie poprzez edukację, integrację wewnątrz i międzypokoleniową, aktywność społeczną, kompensację utraconych umiejętności i działania profilaktyczne.
 3. Mieszkania chronione, w których zgodnie z założeniami projektu, przeznaczone są dla osób starszych i niepełnosprawnych tylko i wyłącznie z terenu Miasta Oleśnicy. W budynku CUS funkcjonuje 10 mieszkań chronionych, w których może zamieszkać 29 osób.
 4. Kuchnia ze stołówką.

Przy ul. Wojska Polskiego 13 mieści się Dział Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, który realizuje usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W Dziale Usług Opiekuńczych realizowane są również specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego realizowane są również zadania związane z wydawaniem i przyznawaniem:

 1. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 2. Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny,
 3. Oleśnickiej Karty Weterana.

Przy ul. Bratniej 3 ma swoją siedzibę Świetlica Środowiskowa „Bratnia Dłoń”, w której wsparcie otrzymują dzieci w wieku 5-13 lat. W Świetlicy Zapewniamy opiekę i wychowania, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne, organizację czasu wolnego, gry i zabawy.

Przy ul. Lwowskiej 3 mieści się Klub młodzieżowy „MIKSER”, przeznaczony dla młodzieży w wieku 14-18 lat. W Klubie zapewniamy opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne, organizację czasu wolnego, gry i zabawy.

do góry