Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna - Monitoring

Klauzula informacyjna - Monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), informuje się, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanym w systemie monitoringu wizyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy reprezentowany przez Dyrektora; ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. 71 721 89 00, e-mail: .
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniaka i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@synergiaconsulting.pl lub iod@mopsolesnica.gov.pl, numeru telefonu: 500 610 605 lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, a także w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego wynikającego z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu będzie także art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
  4. Monitoringiem wizyjnym objęto wyłącznie korytarz wewnątrz budynku MOPS przy ul. Wojska Polskiego 13.
  5. Podmiotem przetwarzającym jest Operator systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu wizyjnego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Miejsce objęte monitoringiem wizyjnym zostało właściwie oznaczone.
  7. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.
  8. Zapisy z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Administrator jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
do góry