Fundusze Europejskie
Strona główna/Pomoc społeczna/Formy pomocy/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w (..)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy przyznaje pomoc w formie usług:

  • opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Natomiast rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób - określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została uregulowana w uchwale Nr XLV/411/2018 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz trybu ich pobierania.

Kategoria: Usługi opiekuńcze [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-09-03 Podanie o usługi opiekuńcze.docx
ilość pobrań: 518
Podanie o usługi opiekuńcze.docx 15.41KB -
docx 2021-09-03 Zaświadczenie lekarskie.docx
ilość pobrań: 923
Zaświadczenie lekarskie.docx 21.42KB -
do góry