Fundusze Europejskie
Strona główna/Świadczenia/Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.  (Dz.U.z 2019 r. poz 1390 ze zm.)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest adresowana do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty od dnia 01.01.2019 r.  przysługuje również członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 2b (Dz. U. z 2019 poz. 1390).

Karta jest wydawana:

 1. w formie tworzywa sztucznego, zwanego dalej „kartą tradycyjną” lub
 2. realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień , zwanym dalej „kartą elektroniczną”

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny są wydawane na okres:

 • rodzice w tym rodzice zastępczy otrzymują Karty bezterminowo;
 • dzieci do ukończenia 18 roku życia lub na czas nauki;
 • do ukończenia 25. roku życia;
 • dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na czas ustalonego stopnia niepełnosprawności;
 • dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dziecko, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, o którym mowa w art. 4 ust. 2b, mimo utraty uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica lub opiekunów prawnych - dowód tożsamości ze zdjęciem, oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lud dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły w danej placówce (nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia);
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wraz z dokumentem potwierdzającym datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka);
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmian miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba ze członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - ul. Wojska Polskiego 13, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 15:30. Telefon: +48 71 721 89 00

Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronach: www.empatia.mpips.gov.pl lub www.rodzina.gov.pl

Kategoria: Karta Dużej Rodziny [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-07-10 Jak zostać Partnerem Ogólnopolska KDR.pdf
ilość pobrań: 607
Jak zostać Partnerem Ogólnopolska KDR.pdf 215.88KB zobacz
pdf 2020-07-10 Wykaz ulg Ogólnopolskiej KDR.pdf
ilość pobrań: 990
Wykaz ulg Ogólnopolskiej KDR.pdf 242.07KB zobacz
pdf 2020-07-10 Opłata za duplikat i drugą formę karty.pdf
ilość pobrań: 805
Opłata za duplikat i drugą formę karty.pdf 94.07KB zobacz
pdf 2020-07-10 Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej.pdf
ilość pobrań: 517
Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej.pdf 88.06KB zobacz
pdf 2020-04-24 Wniosek o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
ilość pobrań: 677
Wniosek o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 98.58KB zobacz
pdf 2020-04-24 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
ilość pobrań: 560
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 82KB zobacz
pdf 2020-04-24 Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
ilość pobrań: 548
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 81.37KB zobacz
pdf 2020-04-24 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
ilość pobrań: 558
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej 83.54KB zobacz
do góry