Fundusze Europejskie
Strona główna/Świadczenia/Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim
 2. cudzoziemcom
  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub – w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  6. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
   • na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
   • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
   • z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Składanie wniosków

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad danego roku następuje do 30 listopada tego roku.
 • od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia tego roku.
 • od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Kategoria: Świadczenia rodzinne [13]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-24 Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 2024.pdf
ilość pobrań: 87
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 2024.pdf 1.06MB zobacz
pdf 2020-04-29 Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
ilość pobrań: 2024
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 51.86KB zobacz
pdf 2020-04-29 Wniosek o zasiłek rodzinny
ilość pobrań: 1251
Wniosek o zasiłek rodzinny 249.01KB zobacz
pdf 2020-04-29 Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
ilość pobrań: 905
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy 56.93KB zobacz
pdf 2020-04-29 Wniosek o świadczenia rodzicielskie
ilość pobrań: 1012
Wniosek o świadczenia rodzicielskie 426.7KB zobacz
pdf 2020-04-29 Wniosek o zasiłek pielegnacyjny
ilość pobrań: 1899
Wniosek o zasiłek pielegnacyjny 398.4KB zobacz
pdf 2020-04-29 Druk ERP-6 plus do świdczenia pielegnacyjnego oraz SZO
ilość pobrań: 991
Druk ERP-6 plus do świdczenia pielegnacyjnego oraz SZO 273.98KB zobacz
pdf 2020-04-29 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - wersja niedostępna
ilość pobrań: 692
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - wersja niedostępna 1.36MB zobacz
pdf 2020-04-29 Oświadczenie o urlopie wychowawczym
ilość pobrań: 1631
Oświadczenie o urlopie wychowawczym 396.75KB zobacz
pdf 2020-04-29 Oświadczenie o gospodarstwie rolnym
ilość pobrań: 558
Oświadczenie o gospodarstwie rolnym 77.78KB zobacz
pdf 2020-04-29 Wniosek o jednorazową zapomogę
ilość pobrań: 833
Wniosek o jednorazową zapomogę 109.41KB zobacz
pdf 2020-04-29 Zaświadczenie lekarskie do becikowego
ilość pobrań: 1389
Zaświadczenie lekarskie do becikowego 42.78KB zobacz
pdf 2020-04-29 Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
ilość pobrań: 1984
Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 258.26KB zobacz
do góry