Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Integracja, aktywność, praca

Integracja, aktywność, praca

logo

Projekt pt. „Integracja, aktywność, praca” realizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Całkowita wartość projektu: 787 937,50 zł
 • Kwota dofinansowania: 669 596,87 zł
 • Okres realizacji projektu: 2018-07-01 - 2020-10-31
 • Liczba uczestników: 65

Dla kogo był projekt?

Projekt przeznaczony był dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W pierwszej kolejności do projektu były przyjmowane:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

Co zrobiliśmy?

Otworzyliśmy Klub Integracji Społecznej o powierzchni 165 m2. Mamy tam:

 • 2 pomieszczenia, w których można organizować warsztaty dla 16 osób;
 • pracownię informatyczną na 16 stanowisk;
 • pokój poradnictwa indywidualnego.

Robimy tam:

 • diagnozę potencjału i potrzeb;
 • warsztaty z asertywności, wzmocnienia poczucia własnej wartości i samooceny;
 • warsztaty z prowadzenia domu, szukania pracy, pisania pism urzędowych i podań;
 • warsztaty komputerowe;
 • szkolenia zawodowe i prace społecznie użyteczne;
 • poradnictwo prawne;
 • poradnictwo socjalne i pedagogiczne;
 • samopomocową grupę wsparcia.

Po co to zrobiliśmy?

Chcemy, by osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem miały miejsce, w którym mogą się spotkać oraz:

 • rozszerzyć swoje umiejętności społeczne (panować nad stresem i emocjami, nawiązywać znajomości, załatwiać sprawy w urzędach itp.);
 • podnieść kwalifikacje zawodowe;
 • poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej.

Z jakim efektem?

W projekcie wzięło udział 65 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami, w tym 6 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 • Wszyscy zostali objęci kontraktami socjalnymi określającymi indywidualną ścieżkę reintegracji.
 • Wszyscy zostali objęci poradnictwem zawodowym, wsparciem psychologicznym oraz wsparciem prawnym.
 • 51 osób osiągnęło postęp w procesie aktywizacji społecznej (czyli wzmocniło motywację do podjęcia pracy, zwiększyło pewność siebie i własne umiejętności, poprawiło umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, poprawiło stan zdrowia, ograniczyło nałogi, doświadczyło widocznej poprawy w funkcjonowaniu, rozpoczęło naukę, podjęło wolontariat).
 • 35 osób uczestniczyło w grupie samopomocowej.
 • 55 osób uczestniczyło w warsztatach kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej.
 • 34 osoby uczestniczyły w kursach zawodowych
 • 57 osób zostało objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym 25 osób wzięło udział w certyfikowanych kursach komputerowych.
 • 15 osób wykonywało prace społecznie użyteczne.
 • 27 osób uzyskało kwalifikacje tzn. nabyło wiedzę i/lub umiejętności, co zostało potwierdzone przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną.
 • 31 osób po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęło poszukiwanie pracy.
 • 25 osób po zakończeniu udziału w projekcie podjęło pracę.
do góry