Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Reintegracja, aktywność, praca

Reintegracja, aktywność, praca

logo bw

Projekt pt. „Reintegracja, aktywność, praca” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja - ZIT WROF, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Okres realizacji projektu: 2017-08-01 - 2019-06-30;
 • Całkowita wartość projektu: 521 000,00zł;
 • Kwota dofinansowania: 442 850,00 zł;
 • Liczba uczestników: 53 osoby

Dla kogo był projekt?

Projekt przeznaczony był dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka osób objętych wsparciem asystentów rodziny. W pierwszej kolejności do projektu zostawały przyjęte:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • kobiety.

Co zrobiliśmy?

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kompetencji życiowych, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie asystenta rodziny;
 • prace społecznie użyteczne;
 • szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, kursy zawodowe, kursy prawa jazdy kat. B;
 • terapia psychologiczna;
 • pomoc w formie zasiłków i pomocy w naturze oraz wsparcie towarzyszące w postaci m.in: zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, sfinansowaniu kosztów wyżywienia, dojazdów.

Po co to zrobiliśmy?

Chcemy, by osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym mogły poprawić swoją sytuację:

 • znalazły motywację do działania,
 • poznały swoje mocne strony i nabrały pewności siebie,
 • mogły poprawić relacje w rodzinie,
 • nauczyły się obsługi komputera,
 • ukończyły szkolenia zawodowe,
 • zrobiły prawo jazdy kategorii B,
 • mogły iść do pracy.

Z jakim efektem?

W projekcie udział wzięły 53 osoby, w tym 9 osób niepełnosprawnych.

 • Wszyscy zostali objęci kontraktami socjalnymi określającymi indywidualną ścieżkę reintegracji.
 • 49 osób osiągnęło postęp w procesie aktywizacji społecznej (czyli wzmocnili motywację do podjęcia pracy, zwiększyli pewność siebie i własne umiejętności, poprawili umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, poprawili stan zdrowia, ograniczyli nałogi, doświadczyli widocznej poprawy w funkcjonowaniu, rozpoczęli naukę, podjęli wolontariat).
 • 32 osoby uczestniczyły w kursach zawodowych.
 • 26 osób wzięło udział w kursach komputerowych.
 • 13 osób uzyskało kwalifikacje tzn. nabyło wiedzę i/lub umiejętności, co zostało potwierdzone przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną.
 • 13 osób po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęło poszukiwanie pracy.
 • 12 osób po zakończeniu udziału w projekcie podjęło pracę.
do góry