Fundusze Europejskie
Strona główna/MOPS/Realizowane projekty/Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych

Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych

logo           godło RP

Projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych w Oleśnicy” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Całkowita wartość projektu: 2 457 558,05 zł
 • Kwota dofinansowania: 2 330 982,72 zł
 • Okres realizacji projektu: 2018-10-01 - 2021-09-30
 • Liczba uczestników: 28

Dla kogo był projekt?

Projekt realizowany był na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osób w podeszłym wieku (w pierwszej kolejności do projektu zostaną przyjęte osoby w niekorzystnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej)
 • osób niepełnosprawnych (w pierwszej kolejności osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną)

W ramach projektu:

Otworzyliśmy 9 mieszkań chronionych, o powierzchni średnio 50 m2, w tym:

 • 8 mieszkań 3-osobowych
 • 1 mieszkanie 4-osobowe

Zapewniliśmy w nich:

 • opiekę nad osobami niesamodzielnymi
 • asystentów dla osób niepełnosprawnych
 • fizjoterapię
 • terapię zajęciową
 • trening samodzielności
 • pracę socjalną
 • poradnictwo specjalistyczne
 • możliwość transportu (np. do lekarza)

Po co to zrobiliśmy?

Chcemy poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych poprzez:

 • poprawę ich stanu psychicznego i fizycznego
 • umożliwienie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania
 • poprawę jakości życia

Z jakim efektem?

W projekcie wzięło udział 34 uczestników (12 K, 22 M) w tym 27 osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Na rzecz każdego z uczestników świadczone były usługi wspierające aktywność w mieszkaniu, w tym  trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę oraz terapia zajęciowa prowadzona przez pracowników w ramach wykonywanych obowiązków.  Uczestnicy projektu otrzymali dodatkowo wsparcie towarzyszące w formie transportu (m.in. wizyty lekarskie, badania, komisje ds. orzekania o niepełnosprawności). Dla osób  niesamodzielnych świadczone były całodobowo usługi opiekuńcze, skoncentrowane na utrzymaniu i poprawianiu posiadanego poziomu sprawności w zakresie samodzielności życiowej i pełnieniu ról społecznych. Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo otrzymały wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej w uzyskaniu jak największej samodzielności i niezależności.

Dzięki działaniom projektowym nastąpił wzrost dostępności wysokiej jakości usług mieszkalnictwa chronionego w Oleśnicy poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych, umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania oraz umożliwienie opiekunom faktycznym lepszego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Rezultatem realizacji projektu jest poprawa sytuacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Co dalej?

Po zakończeniu realizacji projektu wciąż zapewniamy funkcjonowanie 28 miejsc w 9 mieszkaniach chronionych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny. Informacje dotyczące mieszkań chronionych można otrzymać pod numerem telefonu: +48 535 740 770.

 

 

do góry